Nyereményjáték szabályzat

2023 OKTÓBERI BÁRSONYOS KEZEK NYEREMÉNYJÁTÉK

2023.10.18 00:00
2023 OKTÓBERI BÁRSONYOS KEZEK NYEREMÉNYJÁTÉK

2023 OKTÓBERI BÁRSONYOS KEZEK NYEREMÉNYJÁTÉK

 

1. A Játék és a Szervező
A játék Szervezője és Lebonyolítója: Signatura Trade Kft (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kalász utca 4.) a továbbiakban Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban Játék) hirdet a Kneipp Magyarország Instagram oldalán:
www.instagram.com/kneippmagyarorszag

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személy (a továbbiakban Játékos). Kivéve a Szervező és a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama és menete és feltételei
2023.10.18-2023.10.23
Sorsolás és eredményhirdetés: 2023.10.24

3.1. Szervező az 1. pontban meghatározott Instagram oldalon kiposztolja a 2023 OKTÓBERI BÁRSONYOS KEZEK című nyereményjátékát.

3.2. A Játékosoknak követniük kell a Szervező 1.pontban meghatározott Instagram oldalát, valamint likeolniuk kell az adott nyereményjáték posztot. A Játékosoknak a Játék poszthoz kell egy hozzászólásban leírniuk, hogy a posztban szereplő 3 féle Kneipp kézkrém közül melyiket szeretnék megnyerni, illetve meg kell jelölniük azt az ismerősüket, akiknek ajándékba adnának egy ugyanolyan kézkrémet. 

3.3. A Játékban való részvétellel a Játékosok automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot.

3.4. Egy Játékos abban az esetben jogosult a nyereményre történő sorsolásban való részvételre, amennyiben a 3.2-es pontban leírt Játék feltételeit teljesítette. Egy Játékos csak egyszer vehet részt a sorsoláson. 

3.5. A Szervező indoklás nélkül kizárhatja azokat a Játékosokat, akik a Szervezőre, vagy bármely más Játékosra sértő megjegyzést tesznek. A Szervező automatikusan kizárja azt a Játékost, aki a poszthoz többször hozzászól, vagy nem a Játékban szereplő termékekre szavaz.

4. A Nyeremény és a Nyertes

4.1. A sorsolás egy számítógépes sorsoló program segítségével történik. A Szervező a sorsoló felületen nem oszt meg semmilyen személyes adatot.

4.2 A sorsolásra 2023.10.24-én a Szervező székhelyén (2094 Nagykovácsi, Kalász utca 4.) kerül sor.

4.3. A Szervező 3, azaz három nyertest sorsol ki (továbbiakban Nyertesek), aki fejenként 2-2 kézkrémet nyernek. A Nyertesek azt a Kneipp kézkrémet nyerik meg, amelyre a Játék keretében hozzászólásukkal szavaztak. A poszt megosztása nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek.

4.4 A Játékban résztvevő termékek (lehetséges nyeremények):

5. A Nyertesek értesítése, a Nyeremény átadása
5.1. A Szervező a Nyertesek nevét egy új Instagram posztban teszi közzé a sorsolás napján.

5.2. A kihirdetést követően, a Nyerteseknek kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel az Instragramon keresztül arról a profilról, amivel a Játékban részt vettek.
www.instagram.com/kneippmagyarorszag

Amennyiben ez 5 munkanapon belül nem történik meg, akkor az adott Nyertes nem jogosult tovább a Nyereményre.

5.3. Miután a Nyertesek jelentkeznek a Szervező egy címet kér, ahová futárszolgálattal elküldi a Nyereményt. Egy Nyertes egy szállítási címet adhat meg, ahova mindkét általa nyert kézkrémet együtt küldi ki a Szervező.
5.4. A Nyertesek téves adatszolgáltatásából eredő hiba kapcsán a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.5. A Nyerteseket sem adó, sem pedig kiszállítási költség nem terheli.

5.6 A Nyeremény készpénzre nem váltható át.

6. Adatkezelés, adatvédelem
Az adatok kezelője és feldolgozója: a Szervező, azaz Signatura Trade Kft.

6.1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a Játékosok adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a Nyertesek azonosítására, Nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használja.

6.2. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 6.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig kezeli.

6.3 Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

6.4 A Játékos a Játékban való részévétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím) a Szervező kezelje, és azt a Nyeremény kézbesítése céljából futárszolgálat részére átadja.

7. Egyéb vegyes rendelkezések
A Játékos a Játékban történő részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

7.1. A Játékos a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a neve megjelenjen a 2023 OKTÓBERI BÁRSONYOS KEZEK nyereményjátékkal összefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg.

7.2. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

7.5. Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

7.6. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Nagykovácsi, 2023.10.17.